WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend (een leven lang) 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of geriatrische beperking kunnen hiervoor in aanmerking komen

 

Zorg met verblijf

Met een WLZ-indicatie (Zorg met verblijf) heeft u recht op een plek in een stelling.

Maar u kunt ook kiezen voor zorg thuis; u blijft dus thuiswonen. Dit kan met een Volledig Pakket Thuis (VPT), een Modulair Pakket Thuis (MPT) óf een persoonsgebonden budget (pgb).

 

De Wet Langdurige Zorg regelt:

 • Individuele begeleiding, zoals het onderhouden van sociale contacten, het plannen van dagelijkse activiteiten, hulp bij regelen van financiën, hulp bij het voortbewegen buitens- en binnenshuis, hulp bij concentratie-, waarnemings- en denkproblemen, hulp bij oriëntatieproblemen in tijd, plaats en persoon.
 • Groepsbegeleiding: dagbesteding of dagopvang (begeleiding of ondersteuning in groepsverband). Wanneer u geen (aangepast) werk kunt verrichten of er geen geschikte school beschikbaar is.
 • Logeren (kortdurend verblijf); Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
 • Huishoudelijke hulp
 • Verzorging. Het uitgangspunt is dat alles wat mensen gebruikelijk aan zelfzorg uitvoeren, persoonlijke verzorging is. Denk hierbij bv. aan: tandenpoetsen, wassen, aankleden, eten, drinken, hulp bij het verzorgen van intacte huid, medicijnen geven, enz.
 • Verpleging; bijvoorbeeld: wondzorg.

 

Indicatie

De indicatie verloopt via het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). Het CIZ beoordeelt of u zorg nodig hebt en zo ja, welke zorg en met hoeveel zorg u kunt volstaan. In de indicatiestelling wordt door het CIZ de noodzakelijk vastgestelde zorg beschreven. Zowel u, als het Zorgkantoor ontvangen de indicatiestelling/-besluit.

 

Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit, dan kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het CIZ, waarna het CIZ het bezwaar beoordeelt en hierover een beslissing neemt. Als u het ook hier mee oneens bent, of als het CIZ niet tijdig een beslissing heeft genomen, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank, bestuursrecht. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

 

Eigen bijdrage

Wanneer u zorg via WLZ ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage die door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) geïnd wordt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van: de samenstelling van uw huishouden, de hoogte van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend op grond van uw verzamelinkomen.

Er zijn twee verschillende eigen bijdrages: namelijk de hoge extramurale bijdrage en de lage intramurale bijdrage. Ook de lage bijdrage kan behoorlijk hoog zijn, afhankelijk van bovengenoemde factoren.

 

Leveringsvormen

 • Zorg in natura (ZIN)
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)
 • Volledig Pakket Thuis (VPT)

Zie tab “leveringsvormen” voor nadere uitleg.

 

Belangrijke websites

 • www.rijksoverheid.nl
 • www.hetcak.nl
 • www.ciz.nl
 • www.svb.nl
 • www.iederin.nl
 • www.zorginstituutnederland.nl
 • https://www.ciz.nl/Paginas/webcheckwlz.aspx