ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)?

 

Vanaf 2015 zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor wijkverpleging. Verpleging en (Persoonlijke)verzorging vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onder de basisverzekering valt de verpleging en de bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Hierbij kun je denken aan hulp bij het opstaan, wassen/douchen, wondverzorging, het leren omgaan met een stoma.

 

Wijkverpleging

De wijkverpleging heeft een belangrijke rol. De wijkverpleegkundige kijkt samen met cliënten wat zij nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Ook zorgt de wijkverpleegkundige dat er goede afstemming is met andere hulpverleners, zoals de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

 

De zorgverzekeringswet is er voor

  • Volwassenen die (medisch specialistische) verpleging en/of verzorging nodig hebben.
  • Kinderen die (medisch specialistische) verpleging of intensieve kindzorg (IKZ) nodig hebben.
  • Kinderen die verpleging nodig hebben in verband met complexe lichamelijke problemen (MSVT)
  • Mensen die terminale zorg nodig hebben wanneer de levensverwachting minder is dan drie maanden, vastgesteld door een behandelend arts.

 

Uitzondering hierop is de intensieve zorg en verpleging. Wanneer u of uw kind blijvend 24uurs zorg in de nabijheid of toezicht nodig heeft (intensieve verpleging en verzorging) dan kunt u een WLZ-indicatie (Zorgzwaartepakket, ZZP) aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kunnen onderdeel uitmaken van het zorgpakket.

 

Eigen risico/eigen bijdrage

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moet je een eigen risico betalen. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Voor wijkverpleegkundige zorg  hoeft dit niet. Als je voor deze zorg in aanmerking komt, wordt alles dus volledig vergoed door je zorgverzekering.

 

Er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.

 

Aanvraag/indicatie

Wanneer u door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige inventariseert welke zorg nodig is en stelt de indicatie vast. Ze regelt dat u zorg krijgt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. Hiervoor heeft u geen verwijzing van een huisarts nodig. Wanneer u hulp nodig heeft bij het kiezen van een thuiszorgorganisatie of zorgaanbieder kunt u terecht bij bv uw huisarts, het gemeenteloket of de transferverpleegkundige (in een zorginstelling of ziekenhuis).

 

 

Leveringsvormen

  • Zorg in natura (Zin)
  • Persoonsgebonden budget (Pgb)

Zie tab “leveringsvormen” voor nadere uitleg.

 

Belangrijke websites

  • http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2016-07-01
  • www.rijksoverheid.nl
  • Website van uw zorgverzekeraar