DOELSTELLING

In maart 1990 is de notitie “uitgangspunt gehandicaptenbeleid” van de gemeente Terneuzen vastgesteld. Dit was aanleiding voor de oprichting van de Werkgroep Gehandicaptenbeleid Terneuzen, per 5 juni 2000: Stichting Werkgroep Gehandicaptenbeleid Terneuzen. 

Uitgangspunt van de notitie is inclusief beleid, wat o.a. inhoudt: dat bij de voorbereiding, het bepalen en uitvoeren van algemene voorzieningen, er rekening zal worden gehouden met mensen met een functiebeperking. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de stichting. Daadwerkelijk meedenken en doen wordt van essentieel belang geacht. 

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2003 gaat de Stichting Werkgroep gehandicaptenbeleid Terneuzen verder onder de naam Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen. 

 

Wat doet de stichting

Onze instelling is in heel Terneuzen actief te zijn en er voor de mensen met een functiebeperking te zijn.

Doel: De Stichting streeft naar een samenleving binnen de gemeente waarin mensen met en zonder een functie-beperking probleemloos met elkaar kunnen leven. 

Taak:  a. Spreekbuis en belangenbehartiger zijn voor mensen met een functiebeperking. 

           b. Het beleid van de gemeente en overige dienstverlenende organisaties, alsmede van particuliere initiatieven en

               ondernemingen, toetsen aan de praktijk voor de doelgroep en waar nodig, gevraagd dan wel ongevraagd, 

               bemiddelend en adviserend optreden. 

           c. Informatieverstrekking t.b.v. de doelgroep. 

 

Leden van de stichting

Hierin hebben zitting: Afgevaardigden van Patiënten-/gehandicapten­organisaties  en ervaringsdeskundigen.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Met de invoering van de Wmo is er een belangrijke taak bijgekomen voor de gemeente. Het gaat hier om individuele voorzieningen zoals woningaanpassingen, huishoudelijke zorg, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en andere hulp-middelen voor mensen met een functiebeperking. 

De stichting probeert (in samenwerking met de gemeente) een zo gunstig mogelijke verordening op tafel te krijgen.

 

Toegang vrij 

"De toegankelijkheid van onze maatschappij". Het zijn een paar woorden, maar wel woorden waar een hele wereld achter zit. Hiermee is echt niet te veel gezegd. Het gaat om tal van voorzieningen, waar we zonder bij na te denken gebruik van maken. Binnen en buiten, gebouwen en parken, bus, telefoon, tv, sport en recreatie. Het lijkt allemaal zo gewoon, zo vanzelfsprekend, maar toch is het schijn. Nog steeds is onze maatschappij, onze samenleving, slecht toegankelijk voor een groot aantal mensen. Mensen met een functiebeperking: mensen die niet of slecht kunnen lopen, mensen die doof of slechthorend, blind of slechtziend zijn. Eén op de tien mensen ondervindt zo'n handicap. Hij/ zij komt in het dagelijks leven allerlei obstakels tegen.

 

Buiten 

Gaat u eens mee naar buiten? Ziet u al die obstakels zoals:  containers, reclameborden en bloembakken? Waarschijnlijk heeft  u deze niet eerder op­gemerkt, maar voor de mensen met een  functiebeperking betekent dit een groot probleem. 

Heeft u hier wel eens bij stil gestaan? Ook oversteken is voor veel mensen al een probleem. Het geleidelijk overgaan van  stoep-straat zou een oplossing kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld z.g.n. rateltikkers of rubbertegels zouden blinden en slechtzienden  kunnen attenderen op een gevaarlijke plaats of overgang.

 

Automobilisten en fietsers

Geef mensen voldoende tijd om over te steken. Het kost weinig, maar dit zou erg gewaardeerd worden. Ook de parkeerplaats "Invaliden algemeen", deze is ook alleen voor invaliden gereserveerd!!!!! 

Wij, de Stichting, vragen u hier rekening mee te willen houden. Voor een gezond mens is een paar meter verder lopen toch echt niet te veel gevraagd.

 

Tot slot 

De Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen hoopt dat zij u in  de toekomst van dienst kan zijn. U kunt altijd met uw vragen terecht bij één van de stichtingsleden.  Wij kunnen uw vragen en/ of problemen niet altijd zelf oplossen, maar u wel adviseren of doorwijzen naar de juiste personen of instanties. Het gaat vooral om algemene problemen en/ of knelpunten die u tegenkomt in de gemeente Terneuzen. 

Wij horen ze graag van u!!!!